Všeobecné aukční podmínky PROFIL Praha

1. Pořadatelem aukcí je PROFIL, Kliment. 6, Praha 1., tel.: 607 282 004 (Po - Pá 10h - 17h), e-mail: stamps@stamps.cz. Informace o aukci naleznete na internetových stránkách www.filatelie.cz. Aukce je veřejná a koná se na místě uvedeném v aukčním katalogu.

2. Do aukce je možno přihlásit jednotlivé známky, série známek, celistvosti, celé sbírky, partie, literaturu a další filatelistický materiál z celého světa (tzv. losy). Při převzetí losu do aukce je s majitelem dohodnuta základní vyvolávací cena, pod nit ne, že být los prodán, a majitel obdrží písemné potvrzení o převzetí. Pořadatel má právo losy nabízené do aukce odmítnout. Losy přijaté do aukce jsou popsány v aul.. katalogu. Popis je proveden s co možná největší pečlivostí a pořadatel ručí za množství, kvalitu a pravost popsaných losů, tak, jak jsou uvedeny v aukčním katalogu. Prohlídka aukčních losů je možná v termínech uvedených v aukčním katalogu.

3. Požadované základní vyvolávací ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnici:

  do 1.000 Kč --- 50 Kč
1.000 - 2.000 Kč --- 100 Kč
2.000 - 10.000 Kč --- 200 Kč
10.000 - 20.000 Kč --- 500 Kč
20.000 - 100.000 Kč --- 1.000 Kč
100.000 - 200.000 Kč --- 5.000 Kč
200.000 - 500.000 Kč --- 10.000 Kč
500.000 - 1.000.000 Kč --- 20.000 Kč
  od 1.000.000 Kč --- 100 Kč

4. Aukční losy jsou draženy veřejné o 1.0 Pro., příklepem tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Los je Pro-dán poslední nabídce, pokud tato ani po trojnásobném vyvolání není zvýšena. K přiklepnuté ceně si pořadatel připočítává 10% provizi.

5. Aukci je možné se zúčastnit osobně (tzv. nabídka ze sálu), nebo písemné (tzv. písemný příkaz). Písemné příkazy, jsou zpracovány bezplatně. Pořadatel za písemné příkazce draží za stejných podmínek jako by sami byli přítomni v sále a tak, aby to pro ně bylo co nejvýhodnější, tj. maximálně o 1 příhoz výše než je jiná nejvyšší nabídka, nejvýše však do částky nabídnuté příkazcem. Při dvou a více písemných příhozech ve stejné výši má přednost dříve doručený příkaz.

6. Každý přímý účastník aukce v sále, který hodlá dražit, si musí vyzvednout proti záloze dražební číslo, které draží. Vydražené losy lze vyzvednout kdykoliv v průběhu aukce, nebo bezprostředně po jejím skončení a jsou splatné přímými účastníky ihned v hotovosti při převzetí losu, u písemných příkazů dobírkou. Zcela výjimečně lze před aukcí s jejím pořadatelem dohodnout odeslání losů vydražených v sále na dobírku (po složení sjednané zálohy). Po předchozí dohodě lze zaplatit vydražené položky i fakturou, přičemž zboží bude vydáno po připsání částky na účet pořadatele.

7. Jakékoliv informace o počtu a výši písemných příkazů pořadatel zásadně nesděluje. Aukční losy zakoupené na písemný příkaz jsou rozesílány v cenném psaní na dobírku nejpozději do 4 týdnů po aukci. Za každou zásilku se účtuje balné 30 Kč plus poštovné.

8. Neprodané aukční losy lze zakoupit za vyvolávací cenu + 10% provizi kdykoliv v průběhu aukce nebo po jejím skončení přímo v sále a poté ještě v prodeji. PRO-FIL, Klimentská Č. 6, Praha 1, v termínu uvedeném v aukčním katalogu.

9. Z každého prodaného losu si pořadatel strhává pro-vizi z dosažené ceny, jejíž výše je sjedná ve Smlouvě o obstarání aukčního prodeje, a manipulační poplatek (bez ohledu na to, zda byl los prodán či nikoli) ve výši 20 Kč za každý los. Tyto poplatky jsou splatné při vyúčtování aukce. V případě, že majitel losu odstoupí od smlouvy před pořádáním aukce, zaplatí pořadateli poplatek ve výši 25 % z vyvolávací ceny losu. Peníze za prodané losy vyplácí pořadatel do 6 týdnů po aukci. Neprodané losy budou ve stejném termínu vráceny původním majitelům osobně nebo v cenném psaní, s vyúčtováním balného 30 Kč plus poštovného dle tarifu.

10. U losů zakoupených v aukci lze uplatnit reklamaci pouze v případě, že se vydražený los nachází v původním stavu tak, jak byl vydražen.

Reklamaci lze uplatnit při osobním odběru v sále ihned při převzetí losu, nebo do 8 dnů v prodejné PROFIL. Při prodeji na písemný příkaz musí být reklamace doručena pořadateli do 8 dnů po převzetí zásilky s vydraženým losem. Nevyzvedne-li si kupující dobírku do 10 dnů po odeslání pořadatelem aukce, ztrácí nárok na reklamaci. Reklamovat nelze: celé sbírky, partie či jiné hromadně nabídnuté sestavy (obsahující nad 10 kusů známek, celistvostí apod. v 1 položce); vady zřejmé z popisu či vyobrazení v aukčním katalogu; umístění známek a razilek na celistvostech; umístění znaleckých a majetnických značek; chyby a omyly kupujícího v čísle aukčního losu nebo ve výši nabídnuté částky.

11. Položky, u kterých je to obvyklé, jsou v řadě případů ověřeny znalci; toto ověření je v textu vyjádřeno poznámkou zk. (= zkoušeno) a jménem znalce. Některé aukční losy jsou vybaveny i fotoatesty. U některých losů v popisu nabízíme možnost označeni znaleckou značkou nebo zhotovení fotoatestu či garančního certifikátu - „na požádání- (provádí se za poplatek, v termínu dle dohody).

12. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování koupě a prodeje filatelistického zboží se třídí obecné platnými předpisy ČR a těmito aukčními podmínkami. Pro zvláštní povahu filatelistického zboží je tře., aby účastníci aukce uplatnili své eventuální nároky vůči pořadateli ve vlastním zájmu co nejdříve, nejpozději však do 8 dnů po převzetí aukčního losu. Pří-slušným soudem je v případě sporu Obvodní soud pro Prahu 1.